25.09.2008 13:48

Expozice důlního měřictví v Ostravě

Důlní měřictví je s hornictvím spjato prakticky od jeho počátků, přičemž dějiny českého důlního měřictví se objevují již ve 12.století při hlubinném dobývání těžby drahých a barevných kovů. Nejinak tomu bylo i v ostravsko-karvinském revíru, kdy byla těžba zahájena koncem 18.století.

S postupným vyuhlováním uhelných zásob zejména v ostravské části revíru a mnohdy necitlivou likvidací ukončených šachet vyvstal návrh na zřízení hornického muzea. Bylo rozhodnuto o umístění muzea na Dole Urx (Anselm) v Ostravě-Petřkovicích. V první fázi byly v areálu ukládány nepotřebné stroje z celého revíru a postupně pokračovaly jednak rekonstrukce devastovaných budov a dále i realizace důlních i povrchových expozic.

Muzejní část je věnována prezentaci historie dobývání černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru a názorným představením jednotlivých ať důlních či povrchových profesí. Zákonitě by neměla v hornickém muzeu chybět expozice důlního měřictví a geologie.

Zhotovení vzala na sebe organizační jednotka OKD,a.s., IMGE ve spolupráci s Institutem geodézie a důlního měřictví VŠB-TU Ostrava. Nyní je již hotova a stala se součástí prohlídkové trasy. Lze říci, že seznamuje širokou návštěvnickou veřejnost jednak s historií důlního měřictví, tak mapovou dokumentací. Vystavena je rovněž historická měřicí technika až po teodility a nivelační přístroje oblíbené řady Zeiss, které jsou dodnes používané. Nechybí ani gyroteodolit MV2 z roku 1967 a laserová vytyčovací souprava NLM 1 v nevýbušném provedení. Přístrojovou techniku vhodně doplňují výpočetní pomůcky, výpočetní knihy, teodolitové a nivelační zápisníky (některé z roku 1916), který vždy byly součástí stolu každého důlního měřiče.

Výstavka obsahuje také geologickou mapu české části hornoslezské pánve, sbírku hornin a v neposlední řadě i mapy poklesů a projektů asanačně-rekultivačních ploch postižených hlubinnými vlivy hornické činnosti na povrch. Rozlohově není expozice velká a v budoucnosti se bude ještě doplňovat (alespoň o další historické přístroje), přesto však dává i laikovi přehled o činnosti důlního měřiče a geologa.

Při návštěvě Ostravy doporučuji všem zájemcům o hornictví navštívit Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích, jehož součástí je i expozice důlního měřictví a geologie.

Ing. Josef Štáf

—————

Zpět