27.09.2008 16:11

Jednání 3. a 5. komise ISM v České Republice

Společnost důlních měřičů a geologů organizovala, díky podpoře Českého báňského úřadu (ČBÚ), Severočeských dolů a.s. Chomutov (SD a.s.) a Mostecké uhelné a.s. (MU a.s.), jednání 3. a 5.komise mezinárodní společnosti důlních měřičů – ISM (International Society for Mine Surveying) ve dnech 9 - 10.11.2005 v České republice. První den jednání se uskutečnil v Praze v budově Českého báňského úřadu. Jednání se zúčastnilo 18 delegátů z evropské části ISM (Česká republika, Německo, Švýcarsko, Polsko,Velká Británie, Rakousko, Maďarsko).


Obr. 1 - Zahájení schůzí v budově ČBÚ

Jednání slavnostně zahájil náměstek předsedy ČBÚ Ing.Andrej Blažko (na obr. 1. vlevo). Potom následovalo předání medaile Akademika F.Čechury Ing.Václavu Švagrovi – jednomu ze zakladatelů ISM z konce šedesátých let, které provedl Ing.Fafejta (Obr.2 a 3).


Obr. 2 a 3 - Předání medaile Akademika F.Čechury Ing. Švagrovi

Společné jednání ISM komisí řídil Ing.Martin Vrubel a zúčastnil se jej na pozvání SDMG i president ISM Dr.Barátosi z Maďarska (na obr.1 vpravo). V odborné části zaznělo 10 příspěvků. Zabývaly se problematikou starých a opuštěných důlních děl, vlivy poddolování na povrch, sledováním stability svahů při povrchovém dobývání a rekultivacemi. Za Českou republiku vystoupili: Ing.Štáf, Ing. Jiří Bláha se společným příspěvkem autorů - Ing. Jan Blín, Ing. Jiří Bláha, Ing. Petr Stanislav, dále Ing. Václav Mikulenka,Ph.D., Ing. Jan Fafejta, Ing. Dana Sládková, Ph.D. a Ing.Vrubel.


Obr. 4 - Příspěvek Dr.Fugmanna (Německo) o rekultivacích

Na odbornou část, která proběhla pro 3. a 5.komisi ISM společně, navazovala oddělená jednání komisí, kde se řešily organizační otázky spojené s činností komisí a to především řízení komisí, plán činnosti na další období a organizace jednání v příštím roce. Jednání 3.komise řídil Dr.Schulte (SRN) a za ČR se jej zúčastnili Ing.Mikulenka, Ing.Blín, Ing.Bláha, Ing.Stanislav. Jednání 5.komise ISM vedl Ing.Martin Vrubel a ČR zastupovali Ing.Fafejta a Ing.Sládková, PhD. Nejen prací je však člověk živ. Od 17 hod byl pro delegáty ISM přichystán výlet po Vltavě lodí. Praha byla krásně osvětlená , v lodi útulně a atmosféra výborná – nejen pro zahraniční delegáty.


Obr. 5 a 6 - Momentky z vyjížďky po Vltavě


Další den tj. 10.11.2005 se uskutečnily plánované odborné exkurze. Na  DNT čekala dopoledne účastníky 40 minutová multimediální prezentace o Severočeských dolech a prohlídka pracoviště odboru měřictví a geologie včetně sbírek minerálů. Hosté se zajímali o současné technické možnosti a vybavení měřičů u nás, těžbu v oblasti starých a opuštěných důlních děl, kvalitativní parametry uhlí, rekultivace i ekonomické výsledky. Během fárání si ověřili báňsko technické podmínky těžby přímo na pracovištích skrývky a uhelného lomu.


Obr. 7 - Díky počasí bylo možné ukázat na DNT technologii a vysvětlit plánované těžební postupy

 


Obr. 8 - V oblasti výsypek Merkur po rekultivaci

Prohlídka DNT byla zakončena na rekultivačních plochách výsypek Merkur. Účastníci technické exkurze obdivovali začlenění a návaznost okraje výsypek do okolní krajiny.

Odpoledne se členové ISM přesunuli autobusem na velkolom ČSA v Komořanech. Tam je uvítal zástupce MU a.s. a člen rady SDMG Ing.Jan Blín. V zasedací místnosti bylo připraveno pohoštění a výklad Ing.Blína o firmě, který často doplňoval ukázkami na ortofotomapě. Fárání bylo zaměřeno především na otázku automatizace sledování stability svahů. Přímo v provozu byla předvedena nová automatická monitorovací stanice nasazená na sledování stability bočních svahů VČSA. Ing.Blín a jeho kolegové odpovídali na množství technických otázek (obr.7.) Protože už předchozí den při jednání v Praze byla zdůrazňována problematika těžby v oblasti starých důlních děl, není divu, že si mnozí přáli vidět nějaké stará důlní díla odkrytá lomem. Proto jsme terénním autobusem sjeli až do oblasti stařin.


Obr. 9 a 10 - Fárání na MU a.s. - velkolom ČSA

Poté se již poněkud unavení delegáti přepravili do střediska MU a.s., Široký Vrch v Mostě , kde je čekala bohatá večeře. Během cesty se ještě stačili zastavit na vyhlídce u lomu Hrabák.


Obr. 11 - Zakončení jednání komisí

Naši hosté z komisí ISM byli spokojeni jak s programem, odbornou úrovni i organizací akce. Na jednání důlních měřičů v České republice se Severočeské doly a.s. a Mostecká uhelná a.s. ukázaly jako moderní těžební společnosti, vybavené progresivními technologiemi, SDMG  pak  jako schopný hostitel a organizátor akcí mezinárodního významu.

Ing.Martin Vrubel
předseda SDMG

—————

Zpět