25.09.2008 13:51

Testování měřické techniky v lomu Libochovany (Ústecký kraj)

První lom byl v Libochovanech otevřen roku 1925, těžba v současném dobývacím prostoru Trabice byla zahájena v roce 1989. Lom provozuje firma TARMAC SEVEROKÁMEN a.s.Těženou surovinou je čedič a dobývací metodou trhací práce – clonové odstřely.

Vrtné a trhací práce zde zajišťuje dceřina společnost  Severočeských dolů a.s.  „SD - Vrtné a trhací práce , a.s.“  . Od roku 2001 provádí projektování clonových odstřelů pomocí programového modulu „Odstřel“, který pracuje nad digitálním modelem terénu „Atlas DMT“. Modul je vyvinutý firmou Atlas, s.r.o. Mimo běžnou editaci v digitálním modelu terénu (DMT) a 3D zobrazení umožňuje i kontrolu průběhu projektovaných vrtů, jejich vzájemnou vzdálenost a hodnotu tzv. záběru či odporové přímky, tj. nejkratší vzdálenost nálože od volné plochy tvořené lomovou stěnou nebo platem těžební etáže. Znalost těchto parametrů a jejich správná volba jsou velice důležité nejen pro optimální využití vrtných prací a použitých trhavin, ale zejména pro bezpečnost trhacích prací.

Stávající způsob měření - tachymetrie pomocí přístroje Zeiss Dahlta - neumožňuje zaměřovat nepřístupné body na nepravidelných lomových stěnách. Z technických a bezpečnostních důvodů tedy i při největší snaze nemůže zajistit pro DMT dostatečné datové podklady, což do určité míry v podmínkách nepravidelných lomových stěn ubírá na jinak vysokých užitných vlastnostech a možnostech SW modulu „Odstřel“.

Proto vedení společnosti hledá vhodnou měřickou techniku. Byl jsem požádán , abych se zúčastnil  předvedení totální stanice TRIMBLE 5600 zaměstnancem firmy Geotronics s.r.o. Cílem akce byla ukázka možnosti zaměření lomové stěny bez odrazného hranolu. Pro zjištění souřadnic stanoviska byla použita metoda „Volné stanovisko“, která umožňuje až deset orientačních bodů s kompletní analýzou výpočtu přímo v terénu. Po určení souřadnic stanoviska a zorientování přístroje stanovili techničtí pracovníci rozsah práce. Do programu „Automatické měření – skenování  plochy“ jsme zadali  ( zaměřili ) pozici levého horního rohu, pravého horního rohu a spodní ohraničení prostoru. Následně jsme zadali horizontální/vertikální interval bodů a spustili automatický režim. V našem případě se jednalo o 108 bodů a předpokládaný čas měření byl 11 minut. Přístroj je poháněn servem a měření probíhalo automaticky. Po ukončení měření jsme byli informováni o počtu změřených a nezměřených bodů. Při našem měření byly všechny body změřeny úspěšně. K počítači jsme už šli  jen s odnímatelnou klávesnicí Geodimeter, která obsahuje vnitřní paměť pro 10 000 bodů a kompletní programové vybavení.
 

Totální stanice TRIMBLE 5600
Obr. 1 - Totální stanice TRIMBLE 5600

 

Totální stanice TRIMBLE 5600 je vybavena dynamickými servoustanovkami a dálkoměrem s možností měřit pasivním odrazem přímo od měřených objektů. Převod pohybu ustanovek na otáčení přístroje je dynamický a čtyřrychlostní – čím rychleji otáčíte servoustanovkou, tím rychleji se pohybuje přístroj a naopak. Při použití serva odpadá použití hrubé ustanovky a jemné cílení je nekonečné. V případě použití programu automatického měření – skenování plochy se přístroj otáčí a zaciluje na jednotlivé body zcela automaticky i bez přítomnosti měřiče.

Dálkoměr DR200+ umožňuje měření  na více než 600m na dobře odrazivý materiál, resp. více než 200m na běžný odrazivý materiál (pro posuzování dosahu vzhledem k odrazivosti měřeného objektu se používají tzv. standardy Kodak White 90% a Grey 18%, tj. bílý a šedý standard) s přesností ± ( 3mm + 3ppm ). Při měření na jeden hranol je dosah dálkoměru 5500m. Dálkoměr pracuje na principu měření transitního času mezi vysláním a přijetím odraženého laserového pulsu. Ve skutečnosti je v průběhu měření délky vysláno velké množství laserových pulsů. Díky unikátní patentované metodě vyhodnocení průměrné hodnoty mnoha pulsů a určení průběhu pulsu před výpočtem transitního času je u dálkoměrů DR200+ omezen vliv rušení a tím dosaženo velkého dosahu  při vysoké přesnosti a krátké době měření. V současnosti je pro totální stanice TRIMBLE 5600 k dispozici i dálkoměr DR300+, který umožňuje měřit na více než 800m na dobře odrazivý materiál, resp. více než 300m na běžný odrazivý materiál.

Trimble 5600 je modulární systém a lze jej postupně doplňovat na variantu Autolock tj. totální stanici vybavenou systémem automatického cílení a Robotic tj. přístroj obsluhovaný pouze jedním měřičem přímo z měřeného bodu. Řada 5600 je kompatibilní se všemi kontrolními jednotkami Trimble včetně ACU . Odnímatelný polní počítač s Windows CE, barevným dotykovým displejem, alfanumerickou klávesnicí a SW umožňuje měření nejen s totální stanicí ale i s GPS.Obr. 2,3 - Momentky z měření

Po měření následuje zpracování dat v SW modulu „Odstřel“. Na obr.3 jsou výsledky měření ve formě jednoduché pracovní mapy v měřítku 1:250 a na obr.4 je profil vrtem z kterého jsou patrné vzájemné prostorové vztahy vrtu a lomové stěny.


Obr. 4 (vlevo) - Pracovní mapa, Obr. 5 (vpravo) - Profil vrtem

Společnost SD - Vrtné a trhací práce , a.s. se nakonec rozhodla přístroj Trimble 5600 zakoupit. Měřické práce jsou v procesu báňské činnosti často na začátku, nenápadné a mohou se jevit jako něco, co vlastní báňskou činnost až tak moc neovlivňuje. My však společně s Agricolou víme , že bez kvalitních měřických prací a podkladů není hospodárné dolování možné. Pevně věříme , že využití kvalitní měřické techniky povede v tomto případě k zefektivnění trhacích prací a k vyšší bezpečnosti práce.

Ing. Martin Vrubel
ved.OMG Severočeské doly a.s.

—————

Zpět