Vzpomínáme na prof. Ing. Jana Schenka, CSc.

03.02.2022

prof. Ing. Jan Schenk, CSc.

* 12. 2. 1937 † 30. 1. 2022

Prof. Ing. Jan Schenk, CSc. nastoupil na Katedru důlního měřictví v roce 1960 po absolvování oboru Důlní měřictví na Hornické fakultě VŠB.

Pracoval jako asistent a později jako odborný asistent, až do roku 1973. Za svého působení se kromě pedagogické činnosti věnoval i výzkumu především v oblasti geometrie ložisek a vlivů poddolování. O výsledcích své práce referoval na domácích i mezinárodních konferencích. V roce 1970 mu při prověrkách bylo zrušeno členství v KSČ, což mělo za následek pozastavení obhajoby, v roce 1971 odevzdané kandidátské disertační práce, na téma "Ověření přesnosti určení objemu odtěžených hmot na povrchových dolech měřením na modelech". Proto v roce 1974 nastupuje na Dole Hlubina v Ostravě do funkce vedoucího ODMG. Přes značné provozní zatížení prosazuje využívání výpočetní techniky pro některé opakující se agendy, jako byly výpočty polygonálních pořadů, zprávy o ovlivnění objektů dobýváním. Z dalších prací je třeba jmenovat "Řádný výpočet zásob černého uhlí Dolu Hlubina", důvodovou zprávu k žádosti o zrušení opatření vlády ČSR pro dobývání pod sídlištěm Šalomouna aj. V roce 1977 úspěšně obhajuje svou kandidátskou disertační práci.

V roce 1987 přechází do VVUÚ Ostrava - Radvanice, neboť po vzniku velkodolu Ostrava se stává nadbytečným. Na VVUÚ pracuje v oddělení vlivů dobývání na důlní díla a povrch. Zde si prohlubuje své znalosti v této oblasti, kdy se podílí na řešení řady VV úkolů z této problematiky. V souvislosti s útlumem činnosti Ústavu podává v roce 1990 na HGF habilitační práci na téma "Metody zpřesňování prognózy vlivů dobývání slojí na povrch", kterou na jaře 1991 úspěšně obhajuje a je jmenován docentem pro obor důlní měřictví a geodézie.

V září 1991 se vrací jako docent na katedru. Stává se garantem předmětu Vyšší geodézie, Geodetické sítě a po smrti prof. Matouše přebírá předměty Nauka o důlních škodách, Speciální geodézie a Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině. V té době se stává garantem rozvoje využití digitální techniky ve výuce, vytváří programy jak pro výpočty vlivů poddolování, tak i některé programy pro cvičení z Vyšší geodézie.

Připravil řadu sylabů pro jejich využití ve výuce. Kromě toho vydal skripta "Geodézie", "Měření pohybů a deformací v poklesové kotlině". Věnuje se výzkumu v oblasti vlivů poddolování, byl řešitelem nebo spoluřešitelem řady výzkumných prací a napsal monografii na téma "Časový faktor důležitý prvek při zkoumání dynamiky vývoje poklesové kotliny". V roce 1992 byl jmenován do 3. komise ISM a v roce 1994 zajišťoval odbornou část zasedání této komise na 9. kongresu ISM v Praze. V roce 1995 se stal členem 4. komise ISM a pravidelně se účastní její činnosti. V roce 1999 je na základě úspěšného profesorského řízení jmenován profesorem pro obor Geodézie a důlní měřictví. Po onemocnění prof. Nováka v roce 2003 jako jeho zástupce vede katedru a v roce 2004 je jmenován jejím vedoucím. V prosinci roku 2005 odchází do důchodu.

Prof. Schenk jako školitel v doktorském studiu vychoval řadu doktorandů. Aktivně působil v Radě SDMG a v komisích ISM, oponoval řadu kandidátských, doktorských disertačních a habilitačních prací. Předsedal nebo byl členem komisí pro habilitační práce a profesorská řízení. Je mezinárodně známým odborníkem o čemž svědčí i ocenění jeho odborných zásluh udělením "Śpady górniczej" při příležitosti 10. kongresu ISM v Krakově roku 2000, "Bronzové pamětní medaile" Fakulty BERG TU v Košicích a "Pamětní medaile akademika Františka Čechury" Společnosti důlních měřičů a geologů v roce 2006. V roce 2012 mu bylo uděleno čestné členství Společnosti důlních měřičů a geologů.

Profesor Jan Schenk byl váženou a uznávanou autoritou nejen díky svým odborným kvalitám. Charakteristické byly jeho morální a lidské vlastnosti, které prostupovaly všemi oblastmi jeho života a mohou být příkladem všem studentům, absolventům, pedagogům i vědeckým pracovníkům, které vychoval. Při těchto činnostech a dalších aktivitách vždy projevoval osobní odvahu a charakterovou pevnost.

V roce 2018 byla prof. Ing. Janu Schenkovi, CSc. před budovou rektorátu VŠB-TUO odhalena "Stopa významného absolventa Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava".

Poslední rozloučení s PANEM PROFESOREM se bude konat v pondělí 7. února 2022 ve 13h v obřadní síni krematoria Slezská Ostrava (Oznámení o pohřbu).